omówiony i zatwierdzony przez Radę Parafialną)

1.  Cmentarz jest miejscem świętym. Na nim spoczywają doczesne szczątki i ciała naszych rodziców, krewnych, sąsiadów, przyjaciół, braci i sióstr w wierze. Cmentarz zatem jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Należy więc na nim zachowywać się godnie, z uszanowaniem jego świętości.

2.  Cmentarz w Pliszczynie jest własnością Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Administratorem cmentarza jest ksiądz Proboszcz, który zarządza nim przy pomocy grabarza (obsługi cmentarza).

3.  Wykopywanie i murowanie grobów należy tylko i wyłącznie do administracji cmentarza i zatrudnionych przez nią osób. Nie można zatem dokonywać indywidualnej „na własną rękę” budowy grobu.

4.  Datę i rodzaj pogrzebu, miejsce i numer grobu, uzgadnia się z ks. proboszczem w kancelarii parafialnej.

5.  Na cmentarzu można zarezerwować grób na 20 lat po uprzednim opłaceniu miejsca (tzw. pokładne).  Pozyskiwane środki są własnością kasy parafialnej i służą do utrzymywania cmentarza i podejmowania na nim niezbędnych prac. Po upływie 20 lat należy odnowić opłatę. Kwota pokładnego dla parafian jest inna niż dla ewentualnych osób z poza parafii.

6.  Po upływie 20 lat, jeśli nie ma już żadnych opiekunów danego grobu, to staje się on własnością Parafii. Zgodnie z powszechnym obyczajem i prawem cmentarnym taki „opuszczony grób” może być przekazany innym użytkownikom.

7.  Przez opłatę pokładnego nie nabywa się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem.

8.  Za utrzymywanie porządku na cmentarzu odpowiada jego administracja, ale i każdy użytkownik danego grobu.

9.  Bez zgody administratora cmentarza, w poszczególnych alejach cmentarza i przy danym grobie nie można budować ławek, ani sadzić drzew i krzewów.

10.  Sadzenie drzew i innych krzewów na terenie cmentarza i w jego obrębie należy tylko do administracji cmentarza.

11.  Montaż pomników, położenie kostki wokół grobu można podejmować po wcześniejszym ustaleniu z obsługą cmentarza.

12.  Odległość między grobami wynosi 0,5 metra. Użytkownik grobu ma prawo do zagospodarowania połowy tej odległości (25 cm). Użytkownik grobu jest zobowiązany do  troski o stan i wygląd grobu, jak i nagrobka oraz bezpośredniego obejścia grobu.

13.  Zabrania się na cmentarzu jakiegokolwiek niestosownego zachowania, spożywania pokarmów, picia alkoholu, palenia papierosów, zabrania się zabaw i niestosownych rozmów. Zabrania się jeżdżenia rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po grobach, wprowadzania psów i innych zwierząt.

14.  Dzieci w wieku do lat 8 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

15. Odpady i śmieci z grobów należy odnieść na śmietnik przy bramie głównej. Należy koniecznie przestrzegać segregacji śmieci.

16.  Zabrania się wyrzucania gruzu i kamieni, po robotach kamieniarsko-budowlanych, do kontenerów na cmentarzu lub pozostawiania w ich sąsiedztwie. Materiał ten należy na własny koszt wywieźć z cmentarza.

17.  Firmy (czy osoby) wykonujące prace przy grobie  (nagrobki, itd.) wnoszą opłatę na 5 następujących po sobie dni. W innym przypadku należy wnieść ponowną opłatę obsłudze cmentarza za „otwarcie bramy”.

18.  Wszelkie kwestie sporne i sprawy, które wymagają wyjaśnienia, należy przedstawiać Ks. Proboszczowi.